(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bát đại sư phụ (Phần 1 – Chương 16)

Tiến trình nhiệm vụ Đi đến Hang Thực Tập và tìm Hansu và nói chuyện với hắn Đi theo Hansu Đi đến tận cùng của hang Luyện Tập (đánh từng con quái để đến cuối hang) Nói chuyện với Lão Cho Cưỡi Long Mạch thấp nhất (chạy đến vị trí nhấn F) Cưỡi Long Mạch …