home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 8

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 8

qua song iq logic 8-1

Mục tiêu

Hãy chuyển  toàn bộ số vòng ở cột bên trái sáng cột bên phải trong 33 lần di chuyển. Biết rằng trong quá trình di chuyển, các vòng to không được nằm trên vòng nhỏ.

Đáp án Qua sông IQ màn 8

Lần 1: vòng 1 – cột 3

Lần 2: vòng 2 – cột 2

Lần 3: vòng 1 – cột 2

Lần 4: vòng 3 – cột 3

Lần 5: vòng 1 – cột 1

Lần 6: vòng 2 – cột 3

Lần 7: vòng 1 – cột 3

Lần 8: vòng 4 – cột 2

Lần 9: vòng 1 – cột 2

Lần 10: vòng 2 – cột 1

Lần 11: vòng 1 –  cột 1

Lần 12: vòng 3 – cột 2

Lần 13: vòng 1 – cột 3

Lần 14: vòng 2 – cột 2

Lần 15: vòng 1 – cột 2

Lần 16: vòng 5 – cột 3

Lần  17: vòng 1 – cột 1

Lần 18: vòng 2 – cột 3

Lần 19: vòng 1 – cột 3

Lần 20: vòng 3 – cột 1

Lần 21: vòng 1 – cột 2

Lần 22: vòng 2 – cột 1

Lần 23: vòng 1 – cột 1

Lần 24: vòng 4 – cột 3

Lần 25: vòng 1 – cột 3

Lần 26: vòng 2 – cột 2

Lần 27: vòng 1 – cột 2

Lần 28: vòng 3 – cột 3

Lần 29: vòng 1 – cột 1

Lần 30: vòng 2 – cột 3

Lần 31: vòng 1 – cột 3

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 8