home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 2

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 2

qua song iq logic 2

Mục tiêu

Hãy giúp 3 kẻ ăn thịt người và 3 nhà truyền giáo di chuyển sang bên kia hồ nước. Chú ý: Nếu một bên hồ có số kẻ ăn thịt người nhiều hơn số nhà truyền giáo, nhà truyền giáo sẽ bị ăn thịt.

Đáp án Qua sông IQ màn 2

Chuyến 1: quỷ + quỷ

Chuyến 2: quỷ

Chuyến 3: quỷ + quỷ

Chuyến 4: quỷ

Chuyến 5: người + người

Chuyến 6: người + quỷ

Chuyến 7: người + người

Chuyến 8: quỷ

Chuyến 9: quỷ + quỷ

Chuyến 10: quỷ

Chuyến 11: quỷ + quỷ

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 2