(BnS) Nhẫn Thiên Độc – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

1, Cách tìm Phụ bản Tháp Bóng Tối 2, Chỉ số Nhẫn Thiên Độc (theo cấp) 3, Hiệu ứng Hỗn Loạn 4, Hướng dẫn nâng cấp Nhẫn Thiên Độc (1-10) (Sơ cấp – Cấp 1) 05 Đá biến đổi thượng hạng sương bạc 500 Kết tinh nguyệt thạch 500 Kết tinh tiên đơn 40 Đá …