(BnS) Vòng Tay Thiên Long và Vòng Tay Mãnh Hổ – cách tìm, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

1, Cách tìm Phụ bản Điện Thờ Aman Vòng Tay Long Khí trong Rương Đá Cổ Đại có thể nâng cấp thành Vòng Tay Thiên Long (Cấp 1), Vòng Tay Mãnh Hổ (Cấp 1) 2, Chỉ số Vòng Tay Thiên Long và Vòng Tay Mãnh Hổ (Cấp 10, theo từng hệ phái) 4, Hướng dẫn nâng …

(BnS) Thắt Lưng Vĩnh Viễn – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

1, Cách tìm Phụ bản tím Lăng Mộ Lãng Quên Dây Chuyền Nguyện Ước (cấp 1) được nâng cấp từ Dây Chuyền Vua Rồng rớt trong phụ bản này 2, Chỉ số Thắt Lưng Vĩnh Viễn (theo cấp) 3, Hiệu ứng Sức Sống 4, Hướng dẫn nâng cấp Thắt Lưng Vĩnh Viễn (1-10) (Cấp 1 – …

(BnS) Dây Chuyền Nguyên Ước – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

1, Cách tìm Phụ bản tím Lăng Mộ Lãng Quên Dây Chuyền Nguyện Ước (cấp 1) được nâng cấp từ Dây Chuyền Vua Rồng rớt trong phụ bản này 2, Chỉ số Dây Chuyền Nguyện Ước (theo cấp) 3, Hiệu ứng Suy Yếu 4, Hướng dẫn nâng cấp Dây Chuyền Nguyện Ước (1-10) (Cấp 1 – …