(BnS) Hướng dẫn phụ bản Đền Bão Tố: Boss 1 – Asura Băng Lửa (full mech)

Chú ý: Phụ bản Đền bão tố chỉ có thể hoàn thành 1 lần mỗi tuần. Sau khi tiêu diệt được Boss 1 thì các thành viên sẽ bị khóa cùng nhau trong 1 nhóm. Có thể kết nạp thêm các thành viên khác chưa vượt qua Boss 1 và các thành viên được kết …