home Tra cứu BnS (BnS) Vệ Hồn Hắc Phong

(BnS) Vệ Hồn Hắc Phong

Tên vệ hồnNhánhChỉ số
Vệ Hồn Ma Hầu (Cuồng Long)
Nhánh Thái Sơn(3) - Bổ Rìu, Bổ Rìu Tối Thượng Sát thương tăng 20%
Phân Thiên Địa, Phân Thiên Địa Tối Thượng Sát thương tăng 60%
(5) - +15 Lực tấn công, +20% Sát thương chí mạng
Cuồng Long Bạo Nộ Sát thương tăng 80%
(8) - Cuồng Nộ Thời gian hồi giảm 20%
Tàn Phá Sát thương tăng 100%
Bổ Rìu, Bổ Rìu Tối Thượng Sát thương tăng 20%
Phân Thiên Địa, Phân Thiên Địa Tối Thượng Sát thương tăng 20%
Nhánh Hắc Ám(3) - Tận Diệt, Tận Diệt Tối Thượng Sát thương tăng 20%
Cuồng Phong, Cuồng Phong Tối Thượng Sát thương tăng 60%
(5) - +15 Lực tấn công, +20% Sát thương chí mạng
Cuồng Long Bạo Nộ Sát thương tăng 80%
(8) - Cuồng Nộ Thời gian hồi giảm 20%
Hành Quyết Sát thương tăng 100%
Tận Diệt, Tận Diệt Tối Thượng Sát thương tăng 20%
Cuồng Phong, Cuồng Phong Tối Thượng Sát thương tăng 20%
Vệ Hồn Hắc Phong Khí Công Sư
Vệ Hồn Hắc Phong Kiếm Sư
Vệ Hồn Hắc Phong Kiếm Vũ
Vệ Hồn Phi Thượng (Pháp Sư)
Nhánh Siêu Nhiệt(3) - Hỏa Long Chưởng, Hỏa Long Chưởng Tối Thượng Sát thương tăng 35%
Trói Hồn Thời gian hồi giảm 25%
(5) - +15 Lực tấn công, +20% Sát thương chí mạng
Thần Long Thịnh Nộ Sát thương tăng 80%
(8) - Hỏa Cầu Sát thương tăng 165%
Trói Hồn Thời gian hồi giảm 25%
Nhánh Cực Hàn(3) - Mưa Băng, Bạch Băng, Bạch Băng Tối Thượng Sát thương tăng 35%
Trói Hồn Thời gian hồi giảm 25%
(5) - +15 Lực tấn công, +20% Sát thương chí mạng
Thần Long Thịnh Nộ Sát thương tăng 80%
(8) - Băng Cầu, Song Long Chưởng Sát thương tăng 115%
Trói Hồn Thời gian hồi giảm 25%
Vệ Hồn Băng Giá (Sát Thủ)
Vệ Hồn Hắc Phong Triệu Hồi Sư
Vệ Hồn Hắc Phong Võ Sư
Vệ Hồn Hắc Phong Thuật Sư
Vệ Hồn Ánh Sáng (Xạ Thủ)
Nhánh Hỏa Lực(3) - Phát Bắn Chí Mạng Thời gian hồi giảm 30%
Bắn Liên Hoàn, Tốc Xạ, Bắn Liên Hoàn Tối Thượng, Tốc Xạ Tối Thượng Sát thương tăng 20%
Đạn Khuếch Tán Thời gian hồi giảm 10%
Đạn Khuếch Tán Sát thương tăng 20%
(5) - +15 Lực tấn công, +20% Sát thương chí mạng
Ngắm Bắn Chí Mạng Sát thương tăng 80%
(8) - Bắn Liên Hoàn, Bắn Liên Hoàn Tối Thượng Sát thương tăng 40%
Tốc Xạ, Tốc Xạ Tối Thượng Sát thương tăng 50%
Đạn Khuếch Tán Thời gian hồi giảm 10%
Nhánh Ma Đạn(3) - Bạt Mạng Thời gian hồi giảm 30%
Mộng Tưởng, Tốc Xạ Hệ Ma Đạn, Mộng Tưởng Cường Hóa, Tốc Xạ Tối Thượng Sát thương tăng 20%
Thiêu Hủy Thời gian hồi giảm 10%
Thiêu Hủy Sát thương tăng 20%
(5) - +15 Lực tấn công, +20% Sát thương chí mạng
Ngắm Bắn Chí Mạng Sát thương tăng 80%
(8) - Mộng Tưởng, Mộng Tưởng Tối Thượng Sát thương tăng 40%
Tốc Xạ, Tốc Xạ Tối Thượng Sát thương tăng 50%
Thiêu Hủy Thời gian hồi giảm 10%
Vệ Hồn Hủy Diệt
(Đấu Sĩ)
Nhánh Huyết Khí(3) - Thế Đơn, Thế Liên Hoàn, Liên Trảm Sát thương tăng 40%
Thế Đơn Tối Thượng, Thế Liên Hoàn Tối Thượng Sát thương tăng 40%
Nhất Đao Lưỡng Đoạn Sát thương tăng 60%
Giáng Thế Thời gian hồi giảm 30%
(5) - +15 Lực tấn công, +20% Sát thương chí mạng
Hoa Vũ Sát thương tăng 80%
(8) - Thế Liên Kích, Huyết Trảm, Huyết Trảm Tối Thượng Sát thương tăng 45%
Thiên Kiếm Trận Thời gian hồi giảm 20%
Nhất Đao Lưỡng Đoạn Sát thương tăng 65%
Nhánh Thiên Kiếm(3) - Thiên Kiếm Thuật, Nhật Nguyệt Kiếm Khí Sát thương tăng 40%
Nguyệt Dạ, Nguyệt Dạ Tối Thượng, Múa Kiếm, Diệt Ma Sát thương tăng 40%
Giáng Thế Thời gian hồi giảm 30%
(5) - +15 Lực tấn công, +20% Sát thương chí mạng
Hoa Vũ Sát thương tăng 80%
(8) - Nguyệt Quang Kiếm Khí, Nguyệt Quang Kiếm Khí Tối Thượng Sát thương tăng 45%
Thiên Kiếm Trận Thời gian hồi giảm 20%
Nguyệt Dạ, Nguyệt Dạ Tối Thượng, Múa Kiếm Sát thương tăng 45%

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Vệ Hồn Hắc Phong