home Blade and Soul, Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Từ dòng nước (Phần 1 – Chương 1)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Từ dòng nước (Phần 1 – Chương 1)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đối thoại Namsoyo
  • Đối thoại Ko Suljun
  • Giao Hòm đựng đạn dược (đến vị trí có dấu !)
  • Đối thoại Gungwon

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Từ dòng nước (Phần 1 – Chương 1)