home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trường hợp bị bắt cóc (Phần 5 – Chương 4)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trường hợp bị bắt cóc (Phần 5 – Chương 4)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Miryung ở Làng Đá (trong nhà trưởng làng)
  • Nói chuyện với Yujan
  • Thu thập Thiên Họa Thảo ở bên ngoài Làng Đá (dịch chuyển đến Trại Yonkai, ở ngoài Làng Đá cho nhanh)
  • Nói chuyện với Gomdura ở Trại Yonkai
  • Đến Hang Yonkai
  • Đánh bại và nói chuyện với Aliba
  • Đi theo Aliba
  • Đánh bại 4 tên phó tướng
  • Nói chuyện với Aliba

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trường hợp bị bắt cóc (Phần 5 – Chương 4)