home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trường Hồng Môn nổi tiếng (Phần 5 – Chương 1)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trường Hồng Môn nổi tiếng (Phần 5 – Chương 1)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Dochun ở Làng Tuyết
  • Dịch chuyển đến Thiên Đỉnh
  • Nói chuyện với Yongmuk
  • Nói chuyện với Bunyang trước sảnh sư phụ
  • Mở tủ đồ và đọc Hồng môn bảo điển cũ nát
  • Nói chuyện với Bunyang trước sảnh sư phụ

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trường Hồng Môn nổi tiếng (Phần 5 – Chương 1)