home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trở về Thiên Đỉnh (Phần 6 – Chương 11)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trở về Thiên Đỉnh (Phần 6 – Chương 11)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đọc thư của Bunyang (trên thanh nhiệm vụ bên phải màn hình)
  • Đi đến Thiên Đỉnh
  • Nói với Bunah
  • Tiêu diệt ác nhân và nói chuyện với Bunyang
  • Tiêu diệt 3 tên ác nhân (đứng phòng thủ cùng Bunyang
  • Tiêu diệt Tarun
  • Nói chuyện với Poharan
  • Nói chuyện với Dokdan

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trở về Thiên Đỉnh (Phần 6 – Chương 11)