home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thử thách cái chết (Phần 2 – Chương 5)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thử thách cái chết (Phần 2 – Chương 5)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Hansu ở làng Bóng Xế
  • Nói chuyện với Sansu
  • Nói chuyện với Bengchan tại Trại Tị Nạn
  • Khám nghiệm xác chết phân hủy tại gần Trại Tị Nạn
  • Đọc báo cáo do thám trong túi đồ
  • Báo cho Tướng quân Han

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thử thách cái chết (Phần 2 – Chương 5)