home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sự trở lại của Hoàng Đế (Phần 4 – Chương 32)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sự trở lại của Hoàng Đế (Phần 4 – Chương 32)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đến chỗ Yunma Kahn ở Làng Tuyết
  • Nói chuyện với Yunma Kahn
  • Nói chuyện với Tướng Byunga ở Làng Tuyết

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sự trở lại của Hoàng Đế (Phần 4 – Chương 32)