home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Rắc rối với bọn cóc quỷ (Phần 2 – Chương 23)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Rắc rối với bọn cóc quỷ (Phần 2 – Chương 23)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Chunsam tại Lều Du Mục ở Trấn Cao Sơn (yêu cầu cấp 30)
  • Giải cứu thủ lĩnh tộc Cóc Xanh ở Hang Cóc và giúp họ tiến hàng nghi lễ lên tượng thần
  • Lấy quả cầu sét trên tượng thần
  • Nói chuyện với Chunsam tại Lều Du Mục ở Trấn Cao Sơn

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Rắc rối với bọn cóc quỷ (Phần 2 – Chương 23)