home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người lạ nơi đất lạ (Phần 2 – Chương 1)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người lạ nơi đất lạ (Phần 2 – Chương 1)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Andumo
  • Nói chuyện với Wubaiku
  • Nói chuyện với Paodo
  • Nói chuyện với Gwan Chulsu
  • Nói chuyện với Andumo (yêu cầu cấp 20)
  • Nói chuyện với Baymu
  • Đánh bại Quản giáo vườn cỏ độc để lấy thuốc giải cỏ độc
  • Giải độc cho tướng quân Han Sirang
  • Đánh bại Linh mục bạo chúa tối cao Gwihan
  • Nói chuyện với tướng quân Stratus Han Sirang

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người lạ nơi đất lạ (Phần 2 – Chương 1)