home Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người giúp đỡ (Phần 7 – Chương 2)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người giúp đỡ (Phần 7 – Chương 2)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Nói chuyện với Dodan ở Nhà Dochun (Làng Tre)
 • Nói chuyện với Bunyang
 • Nói chuyện với Dodan và sử dụng Long Mạch
 • Tìm kiếm sự giúp đỡ tại Bến tàu Hải tặc đen
 • Chiến đấu với Dae Wan và nói chuyện với Paharan
 • Nói chuyện với Dae Wan
 • Đi qua Long Mạch
 • Nói chuyện với Mak Sobo
 • Yêu cầu Đô Đốc Hae Mujin trợ giúp
 • Đi theo suối Rồng và di chuyển đến đỉnh sàn tàu
 • Đánh bại những Người Diệt Quỷ trên tàu và truyền khí vào Hắc trụ
 • Đánh bại Võ sĩ Quỷ ở khu vực bị ô nhiễm
 • Nói chuyện với Đô Đốc Hae Mujin, chuẩn bị khởi hành đến Cảng Mây Trắng

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người giúp đỡ (Phần 7 – Chương 2)