home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người cầm đầu (Phần 4 – Chương 12)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người cầm đầu (Phần 4 – Chương 12)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Tới Bang Xạ Thủ ở Giai Lệ
  • Nói chuyện với Yuhui
  • Đánh bại các đệ tử của Học Viện Thiết Ảnh
  • Nói chuyện với Yuhui
  • Vào Học Viện Thiết Ảnh
  • Đánh bại Leerok
  • Nói chuyện với Leerok
  • Nói chuyện với Soha
  • Nói chuyện với Yuchun ở Trại Cảnh Vệ

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người cầm đầu (Phần 4 – Chương 12)