home Uncategorized (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Mối liên kết quá khứ và hiện tại (Phần 3 – Chương 2)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Mối liên kết quá khứ và hiện tại (Phần 3 – Chương 2)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Giải cứu 3 dân Làng Quilyn và đưa họ tới Thiên Môn
 • Đi tới Thiên Môn và nói chuyện với Won Unjay
 • Đánh bai 8 quân lính Talus
 • Nói chuyện với Won Unjay
 • Giúp mở Đại Long Mạch
 • Nói chuyện với Trưởng Làng Taywo
 • Thu thập 3 Hoa Trị thương bằng cách chế ngự Thạch Nhân ở Vườn Hoàng Hôn (sau khi đánh bại Thạch Nhân cần đi theo hắn 10 giây mới có Hoa Trị Thương để nhặt)
 • Nói chuyện với ilsim ở nhà trưởng làng Taywo ở Làng Quilyn
 • Thu được Mệnh lệnh của Talus từ Hộ Vệ Yongwan và Lính Gác Yongwa ở Trại Lính Talus
 • Đọc Mệnh lênh của Talus
 • Nói chuyện với ilsim ở nhà trưởng làng Taywo ở Làng Quilyn

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Mối liên kết quá khứ và hiện tại (Phần 3 – Chương 2)