home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Lãnh chúa tuyết (Phần 4 – Chương 27)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Lãnh chúa tuyết (Phần 4 – Chương 27)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đánh bại 4 lĩnh theo dõi Talus
  • Nói chuyện với Dochun ở Trại Thám Hiểm Phía Bắc
  • Nói chuyện với Wengun
  • Đi đến Hang Chúa Tuyết, tìm kiếm Dodan và Chengun
  • Tấn công 6 quả cầu Băng và đánh bại Chúa Tuyết Băng Giá
  • Sử dụng khi của quả cầu tuyết để giải thoát những người bị nhốt trong băng đá
  • Nói chuyện với Chengun

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Lãnh chúa tuyết (Phần 4 – Chương 27)