home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kết thúc và bắt đầu (Phần 4 – Chương 38)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kết thúc và bắt đầu (Phần 4 – Chương 38)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Đi theo Jinyung ở Thiên Đỉnh
 • Đi đến phòng sư phụ
 • Nói chuyện với Hong sư phụ
 • Nói chuyện với Dodan ở Làng Tre
 • Nói chuyện với Yehara tại Nhà trọ Yehara ở Đại Mạc
 • Nói chuyện với Yunwa
 • Nói chuyện với Juwol
 • Nói chuyện với Soha
 • Nói chuyện với Yunma Kahn ở Trại Trú Ẩn Stratus
 • Nói chuyện với Yunsang
 • Đến Cung điện Hoàng Gia Giai Lệ, tìm nữ vương Yunma Fei, gõ /chaptay để tỏ lòng kính trọng
 • Nói chuyện với Yunma Fei
 • Nói chuyện với Yuchun
 • Nói chuyện với Yunhado
 • Nói chuyện với Dochun ở Sảnh chính Cung điện Hoàng Gia Giai Lệ

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kết thúc và bắt đầu (Phần 4 – Chương 38)