home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kế hoạch ngăn chặn (Phần 4 – Chương 26)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kế hoạch ngăn chặn (Phần 4 – Chương 26)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Nói chuyện với Yunma Fei ở Lều Dược Sĩ
 • Thu thập 3 Tuyết Ngọc Dược từ Lãnh Địa Băng Điểu
 • Nói chuyện với Yunma Fei ở Lều Dược Sĩ
 • Nói chuyện với Phó tướng Husam đang đến Lều Dược Sĩ
 • Đánh bại 4 binh lính
 • Đánh bại thủ lĩnh Chuno và lấy mật lệnh của kỵ binh Talus từ hắn
 • Đọc mật lệnh trong hòm đồ
 • Nói chuyện với Yunma Fei
 • Đi đến nhà dược sĩ
 • Nói chuyện với Yehara
 • Nói chuyện với Juwol

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kế hoạch ngăn chặn (Phần 4 – Chương 26)