home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hang hắc ám (Phần 2 – Chương 7)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hang hắc ám (Phần 2 – Chương 7)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Jihei tại làng Tiên Tri
  • Bảo vệ Chiêm tinh gia khỏi bọn Lính Xương ở Hang Hắc Ám và nói chuyện với Jang Mongbo
  • Đi vào trong hang để tìm hiểu về nguồn tà khí
  • Nói chuyện với Jihei tại làng Tiên Tri

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hang hắc ám (Phần 2 – Chương 7)