home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Gánh nặng của Thiên Đỉnh (Phần 3 – Chương 23)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Gánh nặng của Thiên Đỉnh (Phần 3 – Chương 23)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Nói chuyện với Yunma Fei ở Làng Thân Cây
 • Nói chuyện với Iksanun ở Làng Thân Cây
 • Dùng Long Mạch để du hành đến Doanh trại Thiên Ấn (đến chỗ Hố đen trong Nhà của Iksanun để dịch chuyển)
 • Tìm Yunma Fei ở Doanh trại Thiên Ấn
 • Đánh bại binh lính đang tấn công Yunma Fei
 • Nói chuyện với Yunma Fei
 • Hỗ trợ Junghado đi tìm Doyuhan
 • Đánh bại binh lính và nói chuyện với Doyuhan
 • Đến chỗ Junghado
 • Đánh bại Ugum
 • Nói chuyện với Yunma Fei
 • Tìm kiếm thành viên quân kháng chiến bị bắt
 • Đánh bại đội quân tiếp viên Talus
 • Nói chuyện với Yunma Fei

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Gánh nặng của Thiên Đỉnh (Phần 3 – Chương 23)