home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Dòng máu của Mushin (Phần 2 – Chương 35)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Dòng máu của Mushin (Phần 2 – Chương 35)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Đại tá Yonkai ở Chợ Đen
  • Tìm kiếm Yunwa ở Hang Buôn Lậu
  • Nói chuyện với Gil
  • Tìm kiếm Yunwa ở Hang Buôn Lậu
  • Nói chuyện với Soha
  • Báo cáo cho Đại Tá Yonkai ở Chợ Đen

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Dòng máu của Mushin (Phần 2 – Chương 35)