home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đánh thức Đại Tướng Quân (Phần 4 – Chương 29)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đánh thức Đại Tướng Quân (Phần 4 – Chương 29)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Phụ tá Imuro ở Tiền Đồn Phía Bắc
  • Đàn áp 5 cuộc nổi dậy của binh lính quân đội phía Bắc
  • Tích thu những lương thực đã bị đánh cắp
  • Nói chuyện với Phụ tá Imuro
  • Đọc lá thư
  • Nói chuyện với tướng quân Byunga tại Làng Tuyết

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đánh thức Đại Tướng Quân (Phần 4 – Chương 29)