home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Con đường dẫn tới mọi thứ (Phần 3 – Chương 26)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Con đường dẫn tới mọi thứ (Phần 3 – Chương 26)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Doyuhan ở Tháp Canh Gác
  • Đánh bại 8 Kẻ phản bội Talus và lính đánh thuê bên ngoài Điểm Tập kết Thiên Ấn
  • Du hành đến Tàn Tích Qilyn
  • Nói chuyện với Iksanun
  • Định vị Đại Long Mạch bên trong tàn tích Qilyn
  • Đánh bại binh sĩ Talus và nói chuyện với Yunma Fei
  • Đánh bại 8 binh sĩ của quân Talus ở Trại Lính Đánh Thuê
  • Sử dụng búa sắt để giải thoát thành viên quân kháng chiến bị bắt (đến vùng màu xanh, mở ruong vũ khí gần đó mới có búa)
  • Nói chuyện với Junghado ở Điểm Tập kết Thiên Ấn

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Con đường dẫn tới mọi thứ (Phần 3 – Chương 26)