home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bụi cát và sự phẫn nộ (Phần 2 – Chương 14)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bụi cát và sự phẫn nộ (Phần 2 – Chương 14)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Hỏi dân làng Miryung đang ở đâu
  • Đi đến nhà của Dokdan
  • Cố giữ bình tĩnh cho dân làng
  • Nói chuyện với Dokdan
  • Đi ra ngoài
  • Đánh bại cư dân làng đá
  • Nói chuyện với Dokdan
  • Nói chuyện với Jinbin
  • Đến trại Yonkai và nói chuyện với Đại Tá Yonkai

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bụi cát và sự phẫn nộ (Phần 2 – Chương 14)