home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ai để hắn phụ trách (Phần 2 – Chương 3)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ai để hắn phụ trách (Phần 2 – Chương 3)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Tiêu diệt 3 Môn đồ huyết dụ trốn trong bui cây
  • Nói chuyện với Ah Rogan ở Trại Lính Quân Phong
  • Đến mỏm đá rồi sử dụng khinh công để gặp Gil

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ai để hắn phụ trách (Phần 2 – Chương 3)