home Đang hot, Hướng dẫn BnS (BnS) Hướng dẫn nâng cấp Vũ khí Hổ Phách cấp 45 (Toàn tập)

(BnS) Hướng dẫn nâng cấp Vũ khí Hổ Phách cấp 45 (Toàn tập)

  CHẮC CHẮNKHÔNG CHẮC CHẮNCHI PHÍCÁCH TÌM
Vũ khí Hổ Phách (sơ cấp) >>> Vũ khí Hổ Phách (Cấp 1)
Kết tinh linh thạch4010v- Phụ bản tím 45
- Phụ bản tím 50
- Shop kim cương F9
Ngọc biển xanh5- PB Chiến Hạm Hải Xà (45)
- PB Cảng Huyết Sắc (45)
- Tháp Mushin Tầng 7, Tầng 8
- Shop kim cương F9
- Nghề giả kim
Đá vũ khí khai sáng2- Cửa hàng Thương Long
- Shop kim cương F9
Nước hoa của Poharan25- PB Chiến Hạm Hải Xà (45)
- Chợ F5
- Shop kim cương F9
Mảnh vỡ hổ phách15- Phụ bản tím 45
- Nghề thợ rèn
Vũ khí Anh Hùng Thủy Nguyệt1- Mua tại Thương nhân đá quý Làng Phong Đăng (10 xu bạc Naryu)
Vũ khí Hổ Phách (Cấp 1) >>> Vũ khí Hổ Phách (Cấp 2)
Kết tinh linh thạch404010v
Ngọc biển xanh403
Đá vũ khí khai sáng22
Nước hoa của Poharan2525
Mảnh vỡ hổ phách3015
Vũ khí Ác Nữ Bão Tố1- Dùng Tinh thể bóng mờ quay tại vòng quay ở Cảng Bóng Mờ
Vũ khí Hổ Phách (Cấp 2) >>> Vũ khí Hổ Phách (Cấp 3)
Kết tinh linh thạch404010v
Ngọc biển xanh403
Đá vũ khí khai sáng22
Nước hoa của Poharan2525
Mảnh vỡ hổ phách3015
Vũ khí Chiến Binh1Tháp Mushin Tầng 8
Vũ khí Hổ Phách (Cấp 3) >>> Vũ khí Hổ Phách (Cấp 4)
Kết tinh linh thạch404010v
Ngọc biển xanh504
Linh hồn Hae Mujin2525- PB Cảng Huyết Sắc
- Shop kim cương F9
- Chợ F5
Đá vũ khí khai sáng22
Nước hoa của Poharan2525
Mảnh vỡ hổ phách3015
Vũ khí Ác Nữ1PB Chiến Hạm Hải Xà
Vũ khí Hổ Phách (Cấp 4) >>> Vũ khí Hổ Phách (Cấp 5)
Kết tinh linh thạch404010v
Ngọc biển xanh504
Linh hồn Hae Mujin2525
Đá vũ khí khai sáng22
Nước hoa của Poharan2525
Mảnh vỡ hổ phách3015
Vũ khí Cá Mập- Dùng Tinh thể bóng mờ quay tại vòng quay ở Cảng Bóng Mờ
Vũ khí Hổ Phách (Cấp 5) >>> Vũ khí Hổ Phách (Cấp 6)
Kết tinh linh thạch404010v
Ngọc biển xanh504
Linh hồn Hae Mujin2525
Đá vũ khí khai sáng22
Nước hoa của Poharan2525
Mảnh vỡ hổ phách3015
Vũ khí Hải Tặc1PB Cảng Huyết Sắc
Vũ khí Hổ Phách (Cấp 6) >>> Vũ khí Hổ Phách (Cấp 7)
Kết tinh linh thạch404010v
Ngọc biển xanh605
Linh hồn Hae Mujin2525
Đá vũ khí khai sáng22
Nước hoa của Poharan5050
Mảnh vỡ hổ phách3015
Vũ khí Mạ Bạc1Dùng xu Naryu đổi ở Cửa hàng Thương Long
Vũ khí Hổ Phách (Cấp 7) >>> Vũ khí Hổ Phách (Cấp 8)
Kết tinh linh thạch404010v
Ngọc biển xanh605
Linh hồn Hae Mujin2525
Đá vũ khí khai sáng22
Nước hoa của Poharan5050
Mảnh vỡ hổ phách3015
Vũ khí Minou1PB Mê Cung Naryu
Vũ khí Hổ Phách (Cấp 8) >>> Vũ khí Hổ Phách (Cấp 9)
Kết tinh linh thạch404010v
Ngọc biển xanh605
Linh hồn Hae Mujin2525
Đá vũ khí khai sáng22
Nước hoa của Poharan5050
Mảnh vỡ hổ phách3015
Vũ khí Thịnh Nộ1Tháp Mushin (tầng 8)
Vũ khí Hổ Phách (Cấp 9) >>> Vũ khí Hổ Phách (Cấp 10)
Kết tinh linh thạch404010v
Ngọc biển xanh706
Linh hồn Hae Mujin5050
Đá vũ khí khai sáng22
Nước hoa của Poharan5050
Mảnh vỡ hổ phách3015
Vũ khí Be Ido1PB Mê Cung Naryu
Vũ khí Hổ Phách (Cấp 10) >>> Vũ khí Hổ Phách (Cấp 11)
Kết tinh linh thạch404010v
Ngọc biển xanh706
Linh hồn Hae Mujin5050
Đá vũ khí khai sáng22
Nước hoa của Poharan5050
Mảnh vỡ hổ phách3015
Vũ khí Mạ Vàng1Dùng xu Naryu đổi ở Cửa hàng Thương Long
Vũ khí Hổ Phách (Cấp 11) >>> Vũ khí Hổ Phách (Cấp 12)
Kết tinh linh thạch404010v
Ngọc biển xanh706
Linh hồn Hae Mujin5050
Đá vũ khí khai sáng22
Nước hoa của Poharan5050
Mảnh vỡ hổ phách3015
Vũ khí Phong Thần1PB Mê Cung Naryu
Vũ khí Hổ Phách (Cấp 12) >>> Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 3)
Mảnh tinh vân10800vPhụ bản tím 50
Kết tinh linh thạch200
Kết tinh nguyệt thạch50Phụ bản tím 50
Đá biến đổi Sương Bạc30Nghề thợ rèn
Mảnh vỡ hổ phách100
Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 3) >>> Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 4)
Kết tinh linh thạch6030v
Kết tinh nguyệt thạch25
Đá biến đổi Sương Bạc5
Mảnh tinh vân10
Đá vũ khí khai sáng5
Vũ khí Người Tuyết1PB Hang Người Tuyết
Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 4) >>> Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 5)
Kết tinh linh thạch6030v
Kết tinh nguyệt thạch25
Đá biến đổi Sương Bạc5
Mảnh tinh vân10
Đá vũ khí khai sáng5
Vũ khí Chiến Thần1PB Cung Tuyết Ngọc
Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 5) >>> Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 6)
Kết tinh linh thạch6030v
Kết tinh nguyệt thạch25
Đá biến đổi Sương Bạc5
Mảnh tinh vân10
Đá vũ khí khai sáng5
Vũ khí Naksun1Tháp Mushin Tầng 15
Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 6) >>> Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 7)
Kết tinh linh thạch6030v
Kết tinh nguyệt thạch25
Ngọc thiên mệnh1
Đá biến đổi Sương Bạc5
Mảnh tinh vân10
Đá vũ khí khai sáng5
Vũ khí Đại Phong1PB Đầm Cóc
Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 7) >>> Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 8)
Kết tinh linh thạch6030v
Kết tinh nguyệt thạch25
Ngọc thiên mệnh2
Đá biến đổi Sương Bạc5
Mảnh tinh vân10
Đá vũ khí khai sáng5
Vũ khí Lồng Đèn1PB Hang Người Tuyết
Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 8) >>> Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 9)
Kết tinh linh thạch6030v
Kết tinh nguyệt thạch25
Ngọc thiên mệnh3
Đá biến đổi Sương Bạc5
Mảnh tinh vân10
Đá vũ khí khai sáng5
Vũ khí Tuyết Ngọc1PB Cung Tuyết Ngọc
Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 9) >>> Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 10)
Kết tinh linh thạch6030v
Kết tinh nguyệt thạch25
Ngọc thiên mệnh6
Đá biến đổi Sương Bạc5
Mảnh tinh vân10
Đá vũ khí khai sáng5
Vũ khí Hắc Long1PB Rừng Bóng Ma
Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 10) >>> Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 11)
Kết tinh linh thạch6030v
Kết tinh nguyệt thạch25
Ngọc thiên mệnh7
Đá biến đổi Sương Bạc5
Mảnh tinh vân10
Đá vũ khí khai sáng5
Vũ khí Thủy Nộ1- PB Chiến Hạm Câm Lặng
Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 11) >>> Vũ khí Sao Băng, Thiên Thạch (Cấp 12)
Kết tinh linh thạch6030v
Kết tinh nguyệt thạch25
Ngọc thiên mệnh8
Đá biến đổi Sương Bạc5
Mảnh tinh vân10
Đá vũ khí khai sáng5
Vũ khí Hắc Long1PB Nhà Tù Hắc Long

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nâng cấp Vũ khí Hổ Phách cấp 45 (Toàn tập)