home Tra cứu BnS (BnS) Hình ảnh – chỉ số Hồn Lực Hồng Môn

(BnS) Hình ảnh – chỉ số Hồn Lực Hồng Môn

Chỉ số Hồn lực trong Blade and Soul (cật nhật theo phiên bản mới nhất)

Hồn Lực Long Thần Hoàn Thiện

 • Lực tấn công 65
 • Sát thương chí mạng 907
 • Lực tấn công +650 trong 12 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 12 giây
 • Hồi 600% Nội năng trong 12 giây
 • Trong 10 giây tăng 35% Công lực trong 12 giây và cộng thêm 365
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn Lực Hổ Thần Hoàn Thiện

 • Lực tấn công 65
 • Sát thương chí mạng 907
 • Lực tấn công +300 trong 10 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +38% trong 10 giây
 • Hồi 200% Nội năng trong 10 giây
 • Khi tấn công trong 8 giây chỉ số công lực +18% trong 10 giây sau đó +100
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn Lực Long Thần Thức Tỉnh

 • Lực tấn công 65
 • Sát thương chí mạng 907
 • Lực tấn công +500 trong 10 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 10 giây
 • Hồi 500% Nội năng trong 10 giây
 • Trong 10 giây tăng 30% Công lực và cộng thêm 260
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn Lực Hổ Thần Thức Tỉnh

 • Lực tấn công 65
 • Sát thương chí mạng 907
 • Lực tấn công +250 trong 8 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +33% trong 8 giây
 • Hồi 160% Nội năng trong 8 giây
 • Khi tấn công trong 8 giây chỉ số công lực +18% sau đó +70
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn Lực Long Thần (cấp 5)

 • Lực tấn công 65
 • Sát thương chí mạng 907
 • Lực tấn công +450 trong 10 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 10 giây
 • Hồi 500% Nội năng trong 10 giây
 • Trong 10 giây tăng 30% Công lực và cộng thêm 200
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn Lực Hổ Thần (cấp 5)

 • Lực tấn công 65
 • Sát thương chí mạng 907
 • Lực tấn công +200 trong 8 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 8 giây
 • Hồi 160% Nội năng trong 8 giây
 • Khi tấn công trong 8 giây chỉ số công lực +18% sau đó +60
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn Lực Long Thần (cấp 4)

 • Lực tấn công 63
 • Sát thương chí mạng 875
 • Lực tấn công +450 trong 10 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 10 giây
 • Hồi 500% Nội năng trong 10 giây
 • Trong 10 giây tăng 30% Công lực và cộng thêm 200
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn Lực Hổ Thần (cấp 4)

 • Lực tấn công 63
 • Sát thương chí mạng 875
 • Lực tấn công +200 trong 8 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 8 giây
 • Hồi 160% Nội năng trong 8 giây
 • Khi tấn công trong 8 giây chỉ số công lực +18% sau đó +60
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn Lực Long Thần (cấp 3)

 • Lực tấn công 61
 • Sát thương chí mạng 843
 • Lực tấn công +450 trong 10 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 10 giây
 • Hồi 500% Nội năng trong 10 giây
 • Trong 10 giây tăng 30% Công lực và cộng thêm 200
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn Lực Hổ Thần (cấp 3)

 • Lực tấn công 61
 • Sát thương chí mạng 843
 • Lực tấn công +200 trong 8 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 8 giây
 • Hồi 160% Nội năng trong 8 giây
 • Khi tấn công trong 8 giây chỉ số công lực +18% sau đó +60
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn Lực Long Thần (cấp 2)

 • Lực tấn công 59
 • Sát thương chí mạng 811
 • Lực tấn công +450 trong 10 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 10 giây
 • Hồi 500% Nội năng trong 10 giây
 • Trong 10 giây tăng 30% Công lực và cộng thêm 200
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn Lực Hổ Thần (cấp 2)

 • Lực tấn công 59
 • Sát thương chí mạng 811
 • Lực tấn công +200 trong 8 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 8 giây
 • Hồi 160% Nội năng trong 8 giây
 • Khi tấn công trong 8 giây chỉ số công lực +18% sau đó +60
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn Lực Long Thần (cấp 1)

 • Lực tấn công 57
 • Sát thương chí mạng 779
 • Lực tấn công +450 trong 10 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 10 giây
 • Hồi 500% Nội năng trong 10 giây
 • Trong 10 giây tăng 30% Công lực và cộng thêm 200
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn Lực Hổ Thần (cấp 1)

 • Lực tấn công 57
 • Sát thương chí mạng 779
 • Lực tấn công +200 trong 8 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 8 giây
 • Hồi 160% Nội năng trong 8 giây
 • Khi tấn công trong 8 giây chỉ số công lực +18% sau đó +60
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn lực Siêu Việt Hoàn thiện

 • Lực tấn công 55
 • Sát thương chí mạng 747
 • Lực tấn công +450 trong 10 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 10 giây
 • Hồi 500% Nội năng trong 10 giây
 • Trong 10 giây tăng 30% Công lực và cộng thêm 200
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn lực Mãn Nguyệt hoàn thiện

 • Lực tấn công 55
 • Sát thương chí mạng 747
 • Lực tấn công +200 trong 8 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 8 giây
 • Hồi 160% Nội năng trong 8 giây
 • Khi tấn công trong 8 giây chỉ số công lực +18% sau đó +60
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn lực Siêu Việt Thức tỉnh

Hồn lực Siêu Việt Thức tỉnh (cấp 1)

 • Lực tấn công 55
 • Sát thương chí mạng 747
 • Lực tấn công +450 trong 6 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 6 giây
 • Hồi 300% Nội năng trong 6 giây
 • Trong 6 giây tăng 10% Công lực và cộng thêm 120
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn lực Siêu Việt Thức tỉnh (cấp 2)

 • Lực tấn công 55
 • Sát thương chí mạng 747
 • Lực tấn công +450 trong 6 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 6 giây
 • Hồi 300% Nội năng trong 6 giây
 • Trong 6 giây tăng 15% Công lực và cộng thêm 140
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn lực Siêu Việt Thức tỉnh (cấp 3)

 • Lực tấn công 55
 • Sát thương chí mạng 747
 • Lực tấn công +450 trong 6 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 6 giây
 • Hồi 300% Nội năng trong 6 giây
 • Trong 6 giây tăng 20% Công lực và cộng thêm 160
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn lực Siêu Việt Thức tỉnh (cấp 4)

 • Lực tấn công 55
 • Sát thương chí mạng 747
 • Lực tấn công +450 trong 6 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 6 giây
 • Hồi 300% Nội năng trong 6 giây
 • Trong 6 giây tăng 25% Công lực và cộng thêm 180
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn lực Siêu Việt Thức tỉnh (cấp 5)

 • Lực tấn công 55
 • Sát thương chí mạng 747
 • Lực tấn công +450 trong 6 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 6 giây
 • Hồi 300% Nội năng trong 6 giây
 • Trong 6 giây tăng 30% Công lực và cộng thêm 200
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn lực Mãn Nguyệt Thức tỉnh

Hồn lực Mãn Nguyệt Thức tỉnh (cấp 1)

 • Lực tấn công 55
 • Sát thương chí mạng 747
 • Lực tấn công +200 trong 5 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 5 giây
 • Hồi 100% Nội năng trong 5 giây
 • Khi tấn công trong 5 giây chỉ số công lực +10% sau đó +20
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn lực Mãn Nguyệt Thức tỉnh (cấp 2)

 • Lực tấn công 55
 • Sát thương chí mạng 747
 • Lực tấn công +200 trong 5 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 5 giây
 • Hồi 100% Nội năng trong 5 giây
 • Khi tấn công trong 5 giây chỉ số công lực +12% sau đó +30
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn lực Mãn Nguyệt Thức tỉnh (cấp 3)

 • Lực tấn công 55
 • Sát thương chí mạng 747
 • Lực tấn công +200 trong 5 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 5 giây
 • Hồi 100% Nội năng trong 5 giây
 • Khi tấn công trong 5 giây chỉ số công lực +14% sau đó +40
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn lực Mãn Nguyệt Thức tỉnh (cấp 4)

 • Lực tấn công 55
 • Sát thương chí mạng 747
 • Lực tấn công +200 trong 5 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 5 giây
 • Hồi 100% Nội năng trong 5 giây
 • Khi tấn công trong 5 giây chỉ số công lực +16% sau đó +50
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn lực Mãn Nguyệt Thức tỉnh (cấp 5)

 • Lực tấn công 55
 • Sát thương chí mạng 747
 • Lực tấn công +200 trong 5 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 5 giây
 • Hồi 100% Nội năng trong 5 giây
 • Khi tấn công trong 5 giây chỉ số công lực +18% sau đó +60
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn lực Siêu Việt (cấp 5)

 • Lực tấn công 55
 • Sát thương chí mạng 747
 • Lực tấn công +450 trong 6 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 6 giây
 • Hồi 300% Nội năng trong 6 giây
 • Khi tấn công +100 Công lực trong 6 giây
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn lực Mãn Nguyệt (cấp 5)

 • Lực tấn công 55
 • Sát thương chí mạng 747
 • Lực tấn công +200 trong 5 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 5 giây
 • Hồi 100% Nội năng trong 5 giây
 • Công lực +15 trong 5 giây
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn lực Siêu Việt (cấp 4)

 • Lực tấn công 53
 • Sát thương chí mạng 702
 • Lực tấn công +450 trong 6 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 6 giây
 • Hồi 300% Nội năng trong 6 giây
 • Khi tấn công +100 Công lực trong 6 giây
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn lực Mãn Nguyệt (cấp 4)

 • Lực tấn công 53
 • Sát thương chí mạng 702
 • Lực tấn công +200 trong 5 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 5 giây
 • Hồi 100% Nội năng trong 5 giây
 • Công lực +15 trong 5 giây
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn lực Siêu Việt (cấp 3)

 • Lực tấn công 51
 • Sát thương chí mạng 660
 • Lực tấn công +450 trong 6 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 6 giây
 • Hồi 300% Nội năng trong 6 giây
 • Khi tấn công +100 Công lực trong 6 giây
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn lực Mãn Nguyệt (cấp 3)

 • Lực tấn công 51
 • Sát thương chí mạng 660
 • Lực tấn công +200 trong 5 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 5 giây
 • Hồi 100% Nội năng trong 5 giây
 • Công lực +15 trong 5 giây
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn lực Siêu Việt (cấp 2)

 • Lực tấn công 49
 • Sát thương chí mạng 620
 • Lực tấn công +450 trong 6 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 6 giây
 • Hồi 300% Nội năng trong 6 giây
 • Khi tấn công +100 Công lực trong 6 giây
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn lực Mãn Nguyệt (cấp 2)

 • Lực tấn công 49
 • Sát thương chí mạng 620
 • Lực tấn công +200 trong 5 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 5 giây
 • Hồi 100% Nội năng trong 5 giây
 • Công lực +15 trong 5 giây
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn lực Siêu Việt (cấp 1)

 • Lực tấn công 47
 • Sát thương chí mạng 583
 • Lực tấn công +450 trong 6 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 6 giây
 • Hồi 300% Nội năng trong 6 giây
 • Khi tấn công +100 Công lực trong 6 giây
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn lực Mãn Nguyệt (cấp 1)

 • Lực tấn công 47
 • Sát thương chí mạng 583
 • Lực tấn công +200 trong 5 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 5 giây
 • Hồi 100% Nội năng trong 5 giây
 • Công lực +15 trong 5 giây
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn lực Hồng Môn Hoàn thiện

 • Lực tấn công 45
 • Sát thương chí mạng 555
 • Lực tấn công +450 trong 6 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 6 giây
 • Hồi 300% Nội năng trong 6 giây
 • Khi tấn công +100 Công lực trong 6 giây
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn lực Jiwan Hoàn thiện

 • Lực tấn công 45
 • Sát thương chí mạng 555
 • Lực tấn công +200 trong 5 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 5 giây
 • Hồi 100% Nội năng trong 5 giây
 • Công lực +15 trong 5 giây
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn lực Hồng Môn Thức tỉnh

 Hồn lực Hồng Môn Thức tỉnh – Tấn công

 • Lực tấn công 45
 • Sát thương chí mạng 555
 • Lực tấn công +450 trong 6 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +8%, Sát thương chí mạng +20% trong 6 giây
 • Hồi 120% Nội năng trong 6 giây
 • Thời gian hồi 1 phút
 Hồn lực Hồng Môn Thức tỉnh – Chí mạng

 • Lực tấn công 45
 • Sát thương chí mạng 555
 • Lực tấn công +315 trong 6 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +20%, Sát thương chí mạng +50% trong 6 giây
 • Hồi 120% Nội năng trong 6 giây
 • Thời gian hồi 1 phút
 Hồn lực Hồng Môn Thức tỉnh – Chí mạng

 • Lực tấn công 45
 • Sát thương chí mạng 555
 • Lực tấn công +315 trong 6 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +8%, Sát thương chí mạng +20% trong 6 giây
 • Hồi 300% Nội năng trong 6 giây
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn lực Jiwan Thức tỉnh

Hồn lực Jiwan Thức tỉnh – Tấn công

 • Lực tấn công 45
 • Sát thương chí mạng 555
 • Lực tấn công +200 trong 5 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +5%, Sát thương chí mạng +10% trong 5 giây
 • Hồi 50% Nội năng trong 5 giây
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn lực Jiwan Thức tỉnh – Chí mạng

 • Lực tấn công 45
 • Sát thương chí mạng 555
 • Lực tấn công +140 trong 5 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +12%, Sát thương chí mạng +25% trong 5 giây
 • Hồi 50% Nội năng trong 5 giây
 • Thời gian hồi 8 giây
 Hồn lực Jiwan Thức tỉnh – Nội năng

 • Lực tấn công 45
 • Sát thương chí mạng 555
 • Lực tấn công +140 trong 5 giây
 • Tỷ lệ chí mạng +5%, Sát thương chí mạng +10% trong 5 giây
 • Hồi 100% Nội năng trong 5 giây
 • Thời gian hồi 8 giây
Hồn lực Hồng Môn (cấp 5)

 • Lực tấn công 45
 • Sát thương chí mạng 555
 • Lực tấn công +150 trong 6 giây
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn lực Hồng Môn (cấp 4)

 • Lực tấn công 40
 • Sát thương chí mạng 462
 • Lực tấn công +130 trong 6 giây
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn lực Hồng Môn (cấp 3)

 • Lực tấn công 35
 • Sát thương chí mạng 370
 • Lực tấn công +110 trong 6 giây
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn lực Hồng Môn (cấp 2)

 • Lực tấn công 30
 • Sát thương chí mạng 277
 • Lực tấn công +90 trong 6 giây
 • Thời gian hồi 1 phút
Hồn lực Hồng Môn (cấp 1)

 • Lực tấn công 25
 • Sát thương chí mạng 185
 • Lực tấn công +70 trong 6 giây
 • Thời gian hồi 1 phút

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hình ảnh – chỉ số Hồn Lực Hồng Môn