(BnS) Hệ thống ngọc, kim cương trong Blade and Soul (Full)

Chỉ số kim cương, ngọc các loại

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 3 cạnh
Kim Cương 3 cạnh
Hồng Ngọc 3 cạnh
Hoàng Thạch 3 cạnh
Lục Bảo 3 cạnh
Lục Thạch 3 cạnh
Bích Ngọc 3 cạnh
Thạch Anh 3 cạnh

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 4 cạnh
Kim Cương 4 cạnh
Hồng Ngọc 4 cạnh
Hoàng Thạch 4 cạnh
Lục Bảo 4 cạnh
Lục Thạch 4 cạnh
Bích Ngọc 4 cạnh
Thạch Anh 4 cạnh

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 5 cạnh
Kim Cương 5 cạnh
Hồng Ngọc 5 cạnh Hồng Môn
Hoàng Thạch 5 cạnh Hồng Môn
Lục Bảo 5 cạnh Hồng Môn
Lục Thạch 5 cạnh Hồng Môn
Bích Ngọc 5 cạnh Hồng Môn
Thạch Anh 5 cạnh Hồng Môn
Lam Thạch 5 cạnh Hồng Môn

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 6 cạnh
Kim Cương 6 cạnh
Hồng Ngọc 6 cạnh Hồng Môn
Hoàng Thạch 6 cạnh Hồng Môn
Lục Bảo 6 cạnh Hồng Môn
Lục Thạch 6 cạnh Hồng Môn
Bích Ngọc 6 cạnh Hồng Môn
Thạch Anh 6 cạnh Hồng Môn
Lam Thạch 6 cạnh Hồng Môn
Hắc Thạch 6 cạnh (lửa)
Hắc Thạch 6 cạnh (băng)
Hắc Thạch 6 cạnh (gió)
Hắc Thạch 6 cạnh (đất)
Hắc Thạch 6 cạnh (sét)
Hắc Thạch 6 cạnh (bóng tối)
Hắc Thạch 6 cạnh
Hỏa Ngọc 6 cạnh

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 7 cạnh
Kim Cương 7 cạnh
Hổ phách 7 cạnh Hồng Môn
Hồng Ngọc 7 cạnh Hồng Môn
Hoàng Thạch 7 cạnh Hồng Môn
Lục Bảo 7 cạnh Hồng Môn
Lục Thạch 7 cạnh Hồng Môn
Bích Ngọc 7 cạnh Hồng Môn
Thạch Anh 7 cạnh Hồng Môn
Lam Thạch 7 cạnh Hồng Môn
Hỏa Ngọc 7 cạnh
Hắc Thạch 7 cạnh

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 8 cạnh
Kim Cương 8 cạnh
Hồng Ngọc 8 cạnh Hồng Môn
Hoàng Thạch 8 cạnh Hồng Môn
Lục Bảo 8 cạnh Hồng Môn
Lục Thạch 8 cạnh Hồng Môn
Bích Ngọc 8 cạnh Hồng Môn
Thạch Anh 8 cạnh Hồng Môn
Lam Thạch 8 cạnh Hồng Môn
Hổ Phách 8 cạnh Hồng Môn
Hắc Thạch 8 cạnh
Hỏa Ngọc 8 cạnh

Loại ngọcChỉ số
Hắc Thạch 3 cạnh vàng
Hỏa Ngọc 3 cạnh vàng
Thái Cực Hắc Hỏa Thạch 3 cạnh vàng

Nguyên liệu nâng cấp kim cương, ngọc, ngọc thái cực

 LoạiTế vậtNguyên liệu  Vàng
KIM CƯƠNG
Kim cương 6 cạnhKim cương 5 cạnh (x3)060110
Kim cương 7 cạnhKim cương 6 cạnh (x3)240250
Kim cương 8 cạnhKim cương 7 cạnh (x3)9612100
NGỌC HỒNG MÔN
Hồng ngọc 6 cạnh Hồng MônHồng ngọc 5 cạnh Hồng Môn (x3)061010
Hồng ngọc 7 cạnh Hồng MônHồng ngọc 6 cạnh Hồng Môn (x3)245050
Hồng ngọc 8 cạnh Hồng MônHồng ngọc 7 cạnh Hồng Môn (x3)96100100
Hoàng thạch 6 cạnh Hồng MônHoàng thạch 5 cạnh Hồng Môn (x3)061010
Hoàng thạch 7 cạnh Hồng MônHoàng thạch 6 cạnh Hồng Môn (x3)245050
Hoàng thạch 8 cạnh Hồng MônHoàng thạch 7 cạnh Hồng Môn (x3)96100100
Lục bảo 6 cạnh Hồng MônLục bảo 5 cạnh Hồng Môn (x3)061010
Lục bảo 7 cạnh Hồng MônLục bảo 6 cạnh Hồng Môn (x3)245050
Lục bảo 8 cạnh Hồng MônLục bảo 7 cạnh Hồng Môn (x3)96100100
Lục thạch 6 cạnh Hồng MônLục thạch 5 cạnh Hồng Môn (x3)061010
Lục thạch 7 cạnh Hồng MônLục thạch 6 cạnh Hồng Môn (x3)245050
Lục thạch 8 cạnh Hồng MônLục thạch 7 cạnh Hồng Môn (x3)96100100
Bích ngọc 6 cạnh Hồng MônBích ngọc 5 cạnh Hồng Môn (x3)061010
Bích ngọc 7 cạnh Hồng MônBích ngọc 6 cạnh Hồng Môn (x3)245050
Bích ngọc 8 cạnh Hồng MônBích ngọc 7 cạnh Hồng Môn (x3)96100100
Thạch anh 6 cạnh Hồng MônThạch anh 5 cạnh Hồng Môn (x3)061010
Thạch anh 7 cạnh Hồng MônThạch anh 6 cạnh Hồng Môn (x3)245050
Thạch anh 8 cạnh Hồng MônThạch anh 7 cạnh Hồng Môn (x3)96100100
Lam thạch 6 cạnh Hồng MônLam thạch 5 cạnh Hồng Môn (x3)061010
Lam thạch 7 cạnh Hồng MônLam thạch 6 cạnh Hồng Môn (x3)245050
Lam thạch 8 cạnh Hồng MônLam thạch 7 cạnh Hồng Môn (x3)96100100
Hổ phách 8 cạnh Hồng MônHổ phách 7 cạnh Hồng Môn (x3)96100100
Hắc thạch 6 cạnhHắc thạch 5 cạnh (x3)061010
Hắc thạch 7 cạnhHắc thạch 6 cạnh (x3)245050
Hắc thạch 8 cạnhHắc thạch 7 cạnh (x3)96100100
Hỏa ngọc 6 cạnhHỏa ngọc 5 cạnh (x3)061010
Hỏa ngọc 7 cạnhHỏa ngọc 6 cạnh (x3)245050
Hỏa ngọc 8 cạnhHỏa ngọc 7 cạnh (x3)96100100
NGỌC 3 CẠNH VÀNG
Hắc thạch 3 cạnh vàngHắc thạch 8 cạnh (x3)01603360
Hỏa ngọc 3 cạnh vàngHỏa ngọc 8 cạnh (x3)01603360
NGỌC THÁI CỰC
Thái cực hắc hỏa thạch 3 cạnh vàngHỏa ngọc 3 cạnh vàng
Hắc thạch 3 cạnh vàng
02126720
Thái cực hồng kim thạch cấp 1Kim cương 8 cạnh
Hồng ngọc 8 cạnh Hồng Môn
01062800
Thái cực hồng kim thạch cấp 2Thái cực hồng kim thạch cấp 1 (x2)02125600
Thái cực hồng kim thạch cấp 3Thái cực hồng kim thạch cấp 2 (x2)031810400
Thái cực hoàng kim thạch cấp 1Kim cương 8 cạnh
Hoàng thạch 8 cạnh Hồng Môn
01062800
Thái cực hoàng kim thạch cấp 2Thái cực hoàng kim thạch cấp 1 (x2)02125600
Thái cực hoàng kim thạch cấp 3Thái cực hoàng kim thạch cấp 2 (x2)031810400
Thái cực bảo kim thạch cấp 1Kim cương 8 cạnh
Lục bảo 8 cạnh Hồng Môn
01062800
Thái cực bảo kim thạch cấp 2Thái cực bảo kim thạch cấp 1 (x2)02125600
Thái cực bảo kim thạch cấp 3Thái cực bảo kim thạch cấp 2 (x2)031810400
Thái cực lục kim thạch cấp 1Kim cương 8 cạnh
Lục thạch 8 cạnh Hồng Môn
01062800
Thái cực lục kim thạch cấp 2Thái cực lục kim thạch cấp 1 (x2)02125600
Thái cực lục kim thạch cấp 3Thái cực lục kim thạch cấp 2 (x2)031810400
Thái cực bích kim thạch cấp 1Kim cương 8 cạnh
Bích ngọc 8 cạnh Hồng Môn
01062800
Thái cực bích kim thạch cấp 2Thái cực bích kim thạch cấp 1 (x2)02125600
Thái cực bích kim thạch cấp 3Thái cực bích kim thạch cấp 2 (x2)031810400
Thái cực anh kim thạch cấp 1Kim cương 8 cạnh
Thạch anh 8 cạnh Hồng Môn
01062800
Thái cực anh kim thạch cấp 2Thái cực anh kim thạch cấp 1 (x2)02125600
Thái cực anh kim thạch cấp 3Thái cực anh kim thạch cấp 2 (x2)031810400
Thái cực hổ kim thạch cấp 1Kim cương 8 cạnh
Hổ phách 8 cạnh Hồng Môn
01063360
Thái cực hổ kim thạch cấp 2Thái cực hổ kim thạch cấp 1 (x2)02126720
Thái cực hổ kim thạch cấp 3Thái cực hổ kim thạch cấp 2 (x2)031812480
Thái cực lam kim thạch cấp 1Kim cương 8 cạnh
Lam thạch 8 cạnh Hồng Môn
01063360
Thái cực lam kim thạch cấp 2Thái cực lam kim thạch cấp 1 (x2)02126720
Thái cực lam kim thạch cấp 3Thái cực lam kim thạch cấp 2 (x2)031812480

Chém Gió

Bình Luận