(BnS) Hệ thống ngọc, kim cương trong Blade and Soul (Full)

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 3 cạnh
Kim Cương 3 cạnh
Hồng Ngọc 3 cạnh
Hoàng Thạch 3 cạnh
Lục Bảo 3 cạnh
Lục Thạch 3 cạnh
Bích Ngọc 3 cạnh
Thạch Anh 3 cạnh

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 4 cạnh
Kim Cương 4 cạnh
Hồng Ngọc 4 cạnh
Hoàng Thạch 4 cạnh
Lục Bảo 4 cạnh
Lục Thạch 4 cạnh
Bích Ngọc 4 cạnh
Thạch Anh 4 cạnh

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 5 cạnh
Kim Cương 5 cạnh
Hồng Ngọc 5 cạnh Hồng Môn
Hoàng Thạch 5 cạnh Hồng Môn
Lục Bảo 5 cạnh Hồng Môn
Lục Thạch 5 cạnh Hồng Môn
Bích Ngọc 5 cạnh Hồng Môn
Thạch Anh 5 cạnh Hồng Môn
Lam Thạch 5 cạnh Hồng Môn

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 6 cạnh
Kim Cương 6 cạnh
Hồng Ngọc 6 cạnh Hồng Môn
Hoàng Thạch 6 cạnh Hồng Môn
Lục Bảo 6 cạnh Hồng Môn
Lục Thạch 6 cạnh Hồng Môn
Bích Ngọc 6 cạnh Hồng Môn
Thạch Anh 6 cạnh Hồng Môn
Lam Thạch 6 cạnh Hồng Môn
Hắc Thạch 6 cạnh (lửa)
Hắc Thạch 6 cạnh (băng)
Hắc Thạch 6 cạnh (gió)
Hắc Thạch 6 cạnh (đất)
Hắc Thạch 6 cạnh (sét)
Hắc Thạch 6 cạnh (bóng tối)
Hắc Thạch 6 cạnh
Hỏa Ngọc 6 cạnh

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 7 cạnh
Kim Cương 7 cạnh
Hổ phách 7 cạnh Hồng Môn
Hồng Ngọc 7 cạnh Hồng Môn
Hoàng Thạch 7 cạnh Hồng Môn
Lục Bảo 7 cạnh Hồng Môn
Lục Thạch 7 cạnh Hồng Môn
Bích Ngọc 7 cạnh Hồng Môn
Thạch Anh 7 cạnh Hồng Môn
Lam Thạch 7 cạnh Hồng Môn
Hỏa Ngọc 7 cạnh

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 8 cạnh
Kim Cương 8 cạnh
Hồng Ngọc 8 cạnh Hồng Môn
Hoàng Thạch 8 cạnh Hồng Môn
Lục Bảo 8 cạnh Hồng Môn
Lục Thạch 8 cạnh Hồng Môn
Bích Ngọc 8 cạnh Hồng Môn
Thạch Anh 8 cạnh Hồng Môn
Lam Thạch 8 cạnh Hồng Môn

Chém Gió

Bình Luận