(BnS) Hệ thống huy hiệu trong Blade and Soul (Full)

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Rung ĐộngThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Tội LỗiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Vô TộiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Thiện LongTổ Hỏa Long
Huy Hiệu Vệ LongTổ Hỏa Long

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Rung ĐộngThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Tội LỗiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Vô TộiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Thiện LongTổ Hỏa Long
Huy Hiệu Vệ LongTổ Hỏa Long

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Rung ĐộngThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Tội LỗiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Vô TộiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Thiện LongTổ Hỏa Long
Huy Hiệu Vệ LongTổ Hỏa Long

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Rung ĐộngThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Tội LỗiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Vô TộiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Thiện LongTổ Hỏa Long
Huy Hiệu Vệ LongTổ Hỏa Long

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Rung ĐộngThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Tội LỗiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Vô TộiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Thiện LongTổ Hỏa Long
Huy Hiệu Vệ LongTổ Hỏa Long

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Rung ĐộngThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Tội LỗiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Vô TộiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Thiện LongTổ Hỏa Long
Huy Hiệu Vệ LongTổ Hỏa Long

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Rung ĐộngThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Tội LỗiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Vô TộiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Thiện LongTổ Hỏa Long
Huy Hiệu Vệ LongTổ Hỏa Long

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Rung ĐộngThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Tội LỗiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Vô TộiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Thiện LongTổ Hỏa Long
Huy Hiệu Vệ LongTổ Hỏa Long

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Rung ĐộngThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Tội LỗiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Vô TộiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Thiện LongTổ Hỏa Long
Huy Hiệu Vệ LongTổ Hỏa Long

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Rung ĐộngThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Tội LỗiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Vô TộiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Thiện LongTổ Hỏa Long
Huy Hiệu Vệ LongTổ Hỏa Long

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Rung ĐộngThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Tội LỗiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Vô TộiThương gia đào tiên (Thiên Lưu)
Huy Hiệu Thiện LongTổ Hỏa Long
Huy Hiệu Vệ LongTổ Hỏa Long

Chém Gió

Bình Luận