(BnS) Hệ thống huy hiệu trong Blade and Soul (Full)

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Rung ĐộngCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Tội LỗiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Vô TộiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Thiện LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong
Huy Hiệu Vệ LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Rung ĐộngCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Tội LỗiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Vô TộiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Thiện LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong
Huy Hiệu Vệ LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Rung ĐộngCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Tội LỗiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Vô TộiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Thiện LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong
Huy Hiệu Vệ LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Rung ĐộngCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Tội LỗiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Vô TộiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Thiện LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong
Huy Hiệu Vệ LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Rung ĐộngCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Tội LỗiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Vô TộiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Thiện LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong
Huy Hiệu Vệ LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Rung ĐộngCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Tội LỗiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Vô TộiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Thiện LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong
Huy Hiệu Vệ LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Rung ĐộngCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Tội LỗiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Vô TộiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Thiện LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong
Huy Hiệu Vệ LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Rung ĐộngCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Tội LỗiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Vô TộiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Thiện LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong
Huy Hiệu Vệ LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Rung ĐộngCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Tội LỗiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Vô TộiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Thiện LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong
Huy Hiệu Vệ LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong

TênHình ảnhCách tìm
Huy Hiệu Hỗn ThiênCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Rung ĐộngCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Tội LỗiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Vô TộiCửa hàng Thương Long
Huy Hiệu Thiện LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong
Huy Hiệu Vệ LongThương gia Vườn Thiên Mệnh - Tp Quân Phong

Chém Gió

Bình Luận