(BnS) Hệ thống hồn lực trong Blade and Soul (Full)

TênHình ảnhNâng cấp chắc chắnNâng cấp hên xui
Hồn Lực Thủy NguyệtGhép từ 4 Mảnh hồn lực Thủy Nguyệt
Hồn Lực Sương BạcGhép thử 4 Mảnh hồn lực Sương Bạc
Hồn Lực Hồng Môn (Cấp 1)01 Hồn lực Thủy Nguyệt + 01 Hồn lực Sương Bạc
Hồn Lực Hồng Môn (Cấp 2)NTHM Phán Quyết
Hồn Lực Hồng Môn (Cấp 3)01 NTHM Phán Quyết
Hồn Lực Hồng Môn (Cấp 4)01 NTHM Phán Quyết
Hồn Lực Hồng Môn (Cấp 5)01 NTHM Phán Quyết
Hồn Lực Hồng Môn (Cấp 6)- 02 NTTG
- 10 Ngọc Thiên Mệnh
02 NTHM Phán Quyết
Hồn Lực Hồng Môn (Cấp 7)- 02 NTTG
- 10 Ngọc Thiên Mệnh
02 NTHM Phán Quyết
Hồn Lực Hồng Môn (Cấp 8)- 02 NTTG
- 10 Ngọc Thiên Mệnh
02 NTHM Phán Quyết
Hồn Lực Hồng Môn (Cấp 9)- 03 NTTG
- 20 Ngọc Thiên Mệnh
03 NTHM Phán Quyết
Hồn Lực Hồng Môn (Cấp 10)- 03 NTTG
- 20 Ngọc Thiên Mệnh
03 NTHM Phán Quyết
Hồn Lực Hồng Môn thức tỉnh - Tấn Công- HLHM (Cấp 10)
- 03 NTTG
- 20 Ngọc Thiên Mệnh
- HLHM (Cấp 10)
- 03 NTHM Phán Quyết
Hồn Lực Hồng Môn thức tỉnh - Nội Năng- HLHM (Cấp 10)
- 03 NTTG
- 20 Ngọc Thiên Mệnh
- HLHM (Cấp 10)
- 03 NTHM Phán Quyết
Hồn Lực Hồng Môn thức tỉnh - Chí Mạng- HLHM (Cấp 10)
- 03 NTTG
- 20 Ngọc Thiên Mệnh
- HLHM (Cấp 10)
- 03 NTHM Phán Quyết
Hồn Lực Hồng Môn Hoàn Thiện- HLHM Thức Tỉnh
- 10 NTTG
- 30 Ngọc Thiên Mệnh
- HLHM Thức Tỉnh
- 10 NTHM Phán Quyết
Hồn Lực Jiwan thức tỉnh - Tấn Công- HLHM (Cấp 10)
- 03 NTTG
- 20 Ngọc Thiên Mệnh
- HLHM (Cấp 10)
- 03 NTHM Phán Quyết
Hồn Lực Jiwan thức tỉnh - Nội Năng- HLHM (Cấp 10)
- 03 NTTG
- 20 Ngọc Thiên Mệnh
- HLHM (Cấp 10)
- 03 NTHM Phán Quyết
Hồn Lực Jiwan thức tỉnh - Chí Mạng- HLHM (Cấp 10)
- 03 NTTG
- 20 Ngọc Thiên Mệnh
- HLHM (Cấp 10)
- 03 NTHM Phán Quyết
Hồn Lực Jiwan Hoàn Thiện- HL Jiwan Thức Tỉnh
- 10 NTTG
- 30 Ngọc Thiên Mệnh
- HL Jiwan Thức Tỉnh
- 10 NTHM Phán Quyết

Chém Gió

Bình Luận