home Blade and Soul, Tra cứu BnS (BnS) Đoản đao Thánh Hoàng (chỉ số theo cấp)

(BnS) Đoản đao Thánh Hoàng (chỉ số theo cấp)

 Chỉ số
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 4
Cấp 5
Cấp 6
Cấp 7
Cấp 8
Cấp 9

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Đoản đao Thánh Hoàng (chỉ số theo cấp)