Blade and Soul

TRA CỨU BLADE & SOUL

(BnS) Hệ thống hồn hiệu trong Blade and Soul (Full)
(BnS) Hệ thống hồn lực trong Blade and Soul (Full)
(BnS) Hệ thống Hồn trong Blade and Soul (Full)
(BnS) Hệ thống huy hiệu trong Blade and Soul (Full)
(BnS) Hệ thống nghề chế tạo trong Blade and Soul (Full)
(BnS) Hệ thống Ngọc Thái Cực trong Blade and Soul (Full)
(BnS) Hệ thống ngọc, kim cương trong Blade and Soul (Full)
(BnS) Hệ thống nguyên khí trong Blade and Soul (Full)
(BnS) Hệ thống nhiệm vụ trong Blade and Soul (Full)
(BnS) Hệ thống phụ bản trong Blade and Soul (full)
(BnS) Hệ thống Tinh cầu trong Blade and Soul (Full)
(BnS) Hệ thống trang phục trong Blade and Soul (full)
(BnS) Hệ thống trang sức trong Blade and Soul (Full)
(BnS) Hệ thống Vệ Hồn trong Blade and Soul (Full)
(BnS) Hệ thống vệ thạch trong Blade and Soul (full)
(BnS) Hệ thống vũ khí trong Blade and Soul (full)

HỆ PHÁI BLADE & SOUL

TÍNH NĂNG BLADE & SOUL

HƯỚNG DẪN BLADE & SOUL

(BnS) Hướng dẫn Newbie theo từng phiên bản update (toàn tập)
(BnS) Hệ thống phụ bản trong Blade and Soul (full)
(BnS) Hệ thống nhiệm vụ trong Blade and Soul (Full)

Chém Gió

Bình Luận